Reklamace a vrácení zboží

Reklamační řád

 

společnosti Gaves-DM, Lahoferova 545, 67182 Dobšice(dále jen „dodavatel")

 

  1. Reklamační řád: Tento reklamační řád tvoří přílohu č. 1 k Obchodním podmínkám (dále také jen „OP“) dodavatele a upravuje postup při uplatňování práv z vadného plnění a záruky za jakost.
  2. Prokázání trvání práv z vadného plnění / záruky za jakost: Odběratel prokazuje trvání práv z vadného plnění / záruky za jakost předložením záručního listu u zboží, u kterého dodavatel záruční list vystavuje, u ostatního zboží předložením dokladu o koupi.
  3. Způsob reklamace: Odběratel je povinen vady zboží písemně vytknout řádným vyplněním Reklamačního protokolu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V Reklamačním protokolu musí odběratel vady popsat a uvést, jak se vady projevují.
  4. Přijetí zboží k reklamaci: Odběratel je povinen předat dodavateli k reklamaci pouze zboží jako celek, se všemi jeho součástmi. Dodavatel není povinen přijmout zboží k reklamaci, pokud bude zboží viditelně mechanicky poškozeno, ponese zjevné známky neodborné montáže, nesprávného použití, neoprávněné manipulace nebo bude předloženo dodavateli bez řádně vyplněného Reklamačního protokolu. Pokud byla reklamace nejdříve přijata dodavatelem telefonicky, musí být na Reklamačním protokolu uvedeno číslo reklamace přidělené technikem dodavatele.
  5. Prošetření reklamace: Dodavatel si vyhrazuje právo prošetřit reklamaci na místě instalace zboží nebo požadovat dodání reklamovaného zboží do skladu dodavatele na adrese v sídle dodavatele.
  6. Zvláštní podmínky při reklamaci řídící jednotky (motoru): V případě reklamace motoru si dodavatel vyhrazuje právo, posoudit na místě instalace motoru technické podmínky zapojení a instalace, a to ještě před demontáží motoru a jeho předložení k reklamaci. K posouzení instalace vyšle dodavatel technika nejpozději do 24 hodin po ohlášení vady, jinak se má za to, že dodavatel svého práva na posouzení reklamace na místě nevyužil. Neumožní-li odběratel dodavateli posouzení instalace na místě, i když dodavatel na posouzení instalace na místě trval, je dodavatel oprávněn reklamaci zamítnout.
  7. Rozhodnutí o reklamaci: Dodavatel rozhodne o reklamaci odběratele – spotřebitele 30 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace spotřebitelem, pokud se Dodavatel se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. V případě odběratele, který není spotřebitelem, oznámí Dodavatel nejpozději do 20 dnů po doručení reklamace odběrateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu stanovuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
  8. Náklady reklamačního řízení: Náklady na odstranění reklamované vady zboží, která byla uznána jako oprávněná, nese dodavatel. Ostatní náklady, související s uplatněním reklamace, nese odběratel.
  9. Postup při neoprávněné reklamaci: V případě neoprávněné reklamace je odběratel povinen uhradit dodavateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s posouzením reklamovaného zboží a s prověřením instalace. Odběratel je zároveň povinen převzetí zpět neoprávněně reklamované zboží.